Schul­lei­tungs­team

Martin Huber

Mar­tin Huber

Schul­lei­tung

Tel.: 0991/3630–0

Mail: huber@comenius-deg.de

Stefan Kayser

Ste­fan Kay­ser

Stell­ver­tre­ten­der Schul­lei­ter

Peter Scharnagl

Peter Schar­nagl

Inter­nats­lei­ter

Tel.: 0991/3630–0 oder 0991/3630–224

Mail: internat@comenius-deg.de

Alexander Krämer

Alex­an­der Krä­mer

Mit­ar­bei­ter im Direk­to­rat

Markus Altmann

Mar­kus Alt­mann

Erwei­ter­te Schul­lei­tung, Semi­nar­leh­rer

Christoph Birkmann

Chris­toph Birk­mann

Erwei­ter­te Schul­lei­tung, Ober­stu­fen-koor­di­na­tor

Günther Zillner

Gün­ther Zill­ner

Erwei­ter­te Schul­lei­tung, Ober­stu­fen-koor­di­na­tor