Schul­lei­tungs­team

Martin Huber

Mar­tin Huber

Schul­lei­tung

Tel.: 0991/3630–0

Mail: huber@comenius-deg.de

Alexander Krämer

Alex­an­der Krämer

Stell­ver­tre­ten­der Schulleiter

Peter Scharnagl

Peter Schar­nagl

Inter­nats­lei­ter

Tel.: 0991/3630–0 oder 0991/3630–224

Mail: internat@comenius-deg.de

Claudia Leutschafft

Clau­dia Leutschafft

Mit­ar­bei­te­rin im Direktorat

Markus Altmann

Mar­kus Altmann

Erwei­ter­te Schul­lei­tung, Seminarlehrer

Christoph Birkmann

Chris­toph Birkmann

Erwei­ter­te Schul­lei­tung, Oberstufen-koordinator

Günther Zillner

Gün­ther Zillner

Erwei­ter­te Schul­lei­tung, Oberstufen-koordinator